Všeobecné obchodní podmínky

Přečtěte si prosím následující informace

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (dále jen dodavatel) a kupujícím (dále jen zákazník) při poskytování služeb mezi firmou ALOT Creative s.r.o., se sídlem na adrese Obrataň 17, 394 12 Obrataň, IČO: 07630409 a zákazníkem.

 1. Správnost údajů a ochranné známky
  1.1. Zákazník ručí za správnost údajů v korektuře, kterou odsouhlasil e-mailem. Ručí také za to, že použitím údajů (texty, obrázky, loga apod.), které dodal pro zhotovení grafických návrhů nebo tvorbu internetových stránek nebudou poškozena práva třetích osob. Výslovně se zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré škody a náklady, které by prodávajícímu mohly vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob (např. nedovolené použití ochranných známek).
 2. Reklamace obsahové chyby
  2.1. Na zjevnou chybu v zadání nemá dodavatel povinnost zákazníka upozornit. Jako závazný vzor pro zhotovení tištěných materiálů (letáky, katalogy, vizitky, bannery apod., dále jen tištěné materiály) je považována odsouhlasená korektura zákazníkem. Jakékoliv chyby v odsouhlasené korektuře vzniklé na straně dodavatele např. nesprávným přepisem údajů nebo ne zcela čitelným zadáním zákazníka, jdou zcela na vrub zákazníka a nejsou důvodem k reklamaci ani k jakýmkoliv nárokům k náhradě škody.
 3. Odchylky barev
  3.1. Dodavatel nezodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií (barvy na tištěných materiálech neodpovídají barvám na monitoru). V případě požadavku na barevnou shodu tištěných materiálů s vaší představou, je nutné si před začátkem výroby vyžádat tisk a zaslání náhledu k fyzickému odsouhlasení (žádost je nutno vždy zaslat e-mailem). O ceně za tisk náhledu k fyzickému odsouhlasení je zákazník vždy informován předem a musí být z jeho strany vždy odsouhlasena.
  Pokud tištěný náhled k fyzické korektuře není zákazníkem výslovně požadován, je považováno za to, že zákazník souhlasí s tím, že jakékoliv jiné nedostatky než obsahový nesoulad s odsouhlasenou korekturou provedenou e-mailem není oprávněn reklamovat.
 4. Závěrečná ustanovení
  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2020 a ruší platnost všech předchozích ustanovení. Dodavatel si vyhrazuje právo změny všeobecných obchodních podmínek bez předchozího upozornění.